การเปิดหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมและทดสอบรับรอง ฝีมือช่างเชื่อมท่อเหล็ก และช่างเชื่อม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การเปิดหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมและทดสอบรับรอง ฝีมือช่างเชื่อมท่อเหล็ก และช่างเชื่อม


การเปิดหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมและทดสอบรับรอง ฝีมือช่างเชื่อมท่อเหล็ก และช่างเชื่อม

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
ที่ กจห. 063/2547
เรื่อง การเปิดหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมและทดสอบรับรอง ฝีมือช่างเชื่อมท่อเหล็ก และช่างเชื่อมท่อ HDPE         ตามที่ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีนโยบายที่จะกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างของ กปภ. ให้ช่างผู้ปฏิบัติงานเชื่อมท่อเหล็ก ช่างผู้ปฏิบัติงานเชื่อท่อ HDPE จะต้องผ่านการฝึกอบรม และทดสอบรับรองฝีมือช่างเชื่อมท่อเหล็ก หรือผ่านการฝึกอบรมช่างเชื่อมท่อเหล็ก และช่างเชื่อมท่อ HDPE กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นั้น
         บัดนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้แจ้งให้ทราบว่าการจัดทำหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมและทดสอบรับรองฝีมือช่างเชื่อมท่อเหล็ก และช่างเชื่อมท่อ HDPE แล้วเสร็จ พร้อมที่จะให้บริการฝึกอบรมและทดสอบฝีมือช่างเชื่อมท่อเหล็ก ช่างเชื่อมท่อ HDPE โดยสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือน มกราคม 2548
         กปภ. จึงขอประกาศให้ช่างเชื่อมท่อเหล็ก ช่างเชื่อมท่อ HDPE รวมทั้งผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเชื่อมท่อเหล็ก งานเชื่อมท่อ HDPE ในโครงการก่อสร้างของ กปภ. และผู้สนใจทราบ โดยติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักงานประสานศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โทร 0-2245-6563 โทรสาร 0-2245-6563

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2547

(นายประเสริฐ เชื้อพานิช)
รองผู้ว่าการภาค 1 รักษาการแทน
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

เลื่อนขึ้นข้างบน