ครม.เห็นชอบ ดร.ประเสริฐ เป็นผู้ว่าการ กปภ. คนใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ครม.เห็นชอบ ดร.ประเสริฐ เป็นผู้ว่าการ กปภ. คนใหม่


ครม.เห็นชอบ ดร.ประเสริฐ เป็นผู้ว่าการ กปภ. คนใหม่

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เสนอแต่งตั้ง นายประเสริฐ เชื้อพานิช รองผู้ว่าการภาค 1 ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าการคนใหม่ โดยเป็นผู้ว่าการคนแรกของ กปภ. ที่มาจากระบบสรรหา และเป็นผู้ว่าการคนที่ 9 ของ กปภ.

        นายปรีชา อุกะโชค ผู้ช่วยผู้ว่าการ (อำนวยการ) กปภ. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง  นายประเสริฐ เชื้อพานิช รองผู้ว่าการภาค 1 กปภ. ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กปภ. คนที่ 9 ตามที่คณะกรรมการ กปภ. ได้นำเสนอ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 โดยผู้ว่าการ กปภ. คนใหม่นี้ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนากิจการประปาและปรับเปลี่ยนบทบาทของ กปภ. ให้เข้าสู่ยุคของการทำงานด้วยระบบงานทางธุรกิจซึ่งจะมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยจะเน้นในเรื่องการพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการโดยใช้ระบบไอที พัฒนาการดำเนินงานด้วยระบบงานทางธุรกิจให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงสุด เพื่อให้ กปภ. มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมถึงการให้บริการลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

          สำหรับประวัติส่วนตัวและประสบการณ์การทำงานของ นายประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการ กปภ. คนใหม่ เกิดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2489 ปัจจุบันอายุ 58 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา สาขาโครงสร้าง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาพัฒนาทรัพยากรน้ำ และปริญญาเอกวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพัฒนาทรัพยากรน้ำ จาก Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เข้าทำงานที่กองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานสำรวจและตรวจสอบระบบประปา และเมื่อมีการก่อตั้ง กปภ. ในปี พ.ศ.2522 ได้โอนมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและแผน จากนั้นได้เลื่อนตำแหน่งโดยลำดับ จนขึ้นเป็นรองผู้ว่าการภาค 1 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าการ กปภ. คนใหม่ ทั้งนี้นับเป็นผู้ว่าการ กปภ. คนแรกที่มาจากระบบสรรหา.

เลื่อนขึ้นข้างบน