แล้งนี้ ป.เพชรบูรณ์ ขอเปิดจ่ายน้ำเป็นเวลา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

แล้งนี้ ป.เพชรบูรณ์ ขอเปิดจ่ายน้ำเป็นเวลา


แล้งนี้ ป.เพชรบูรณ์ ขอเปิดจ่ายน้ำเป็นเวลา

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แจ้งหน้าแล้งนี้สำนักงานประปาเพชรบูรณ์จำเป็นต้องเปิดจ่ายน้ำให้ลูกค้าเป็นเวลา ระหว่างเวลา 06.00-16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอในการผลิตจ่ายตามปกติ

     ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ปกติสำนักงานประปาเพชรบูรณ์รับน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดงสำหรับผลิตน้ำประปาให้บริการแก่ลูกค้าเดือนละประมาณ 350,000 ลบ.ม. แต่เนื่องจากเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2547 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ได้แจ้งว่าน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง มีปริมาณลดลง คาดว่าจะไม่มีน้ำดิบส่งให้สำนักงานประปาเพชรบูรณ์ผลิตจ่ายลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางโครงการชลประทานจึงได้จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำดิบของอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดงสำหรับรองรับสถานการณ์ภัยแล้งปี 2547-2548 โดยสรุปคือจะจ่ายน้ำดิบให้แก่สำนักงานประปาเพชรบูรณ์เพื่อผลิตน้ำประปาเพียงวันละ 12 ช.ม. ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป ในการนี้สำนักงานประปาเพชรบูรณ์จึงมีความจำเป็นต้องเปิดจ่ายน้ำให้บริการแก่ลูกค้าเป็นเวลา คือระหว่างเวลา 06.00-16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอในการผลิตจ่ายตามปกติ อย่างไรก็ตามใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าของสำนักงานประปาเพชรบูรณ์ ได้โปรดเตรียมภาชนะสำหรับสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงที่มีการปิดจ่ายน้ำด้วย

       สำหรับปัญหาน้ำดิบไม่เพียงพอดังกล่าว สำนักงานประปาเพชรบูรณ์จะได้ประสานงานกับนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อขอใช้น้ำดิบจากสวนรุกขชาติ หนองนารี และประสานงานกับหัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ เพื่อขอใช้แหล่งน้ำดิบจากสระเก็บน้ำ สำหรับสำรองไว้แก้ปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งต่อไป.

เลื่อนขึ้นข้างบน