กปภ.เตรียมงบลงทุนเกือบ 3,500 ล้านบาทปรับปรุงขยายระบบประปาในปี 2548 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เตรียมงบลงทุนเกือบ 3,500 ล้านบาทปรับปรุงขยายระบบประปาในปี 2548

27 กันยายน 2547


กปภ.เตรียมงบลงทุนเกือบ 3,500 ล้านบาทปรับปรุงขยายระบบประปาในปี 2548

        การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตรียมพร้อมทุ่มงบประมาณเกือบ 3,500 ล้านบาท ในปี 2548 สำหรับดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา และขยายเขตการให้บริการแก่ประชาชนที่ยังไม่ได้รับการบริการน้ำประปา ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

        ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช รองผู้ว่าการภาค 1 รักษาการผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2548 กปภ. จะลงทุนประมาณ 3,500 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงระบบประปา 26 แห่ง ให้มีกำลังผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้นและวางท่อจำหน่ายน้ำประปาสำหรับบริการประชาชนให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ส่วนสำนักงานประปาที่เหลืออีก 200 แห่งจะมีการวางท่อใหม่ไปยังชุมชนที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้อีก 425 โครงการ นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในโครงการปรับปรุงเส้นท่อของสำนักงานประปา 9 แห่ง, โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาที่ กปภ. รับโอนมาจากท้องถิ่น จำนวน 17 แห่ง และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของสำนักงานประปา จำนวน 6 แห่ง โดยแผนการลงทุนในครั้งนี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้นให้ภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในประเทศมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนส่งผลให้ประชาชนในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการมีน้ำประปาใช้อีกด้วย.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน