ป.โพนพิสัยพร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ป.โพนพิสัยพร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้

23 กันยายน 2547


ป.โพนพิสัยพร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้

         วันนี้ (23 กันยายน 2547) กปภ. ร่วมกับกรมอนามัย เทศบาล ต.จุมพล และเทศบาล ต.ปากคาด  อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย จัดพิธีประกาศให้พื้นที่ในเขต ต.จุมพล และ ต.ปากคาด จ.หนองคาย  เป็นพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 58 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน

         ดร.ประเสริฐ  เชื้อพานิช  ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า โครงการน้ำประปาดื่มได้เป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง กปภ. ได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานน้ำดื่ม

         สำนักงานประปาโพนพิสัยจ่ายน้ำประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่เทศบาล ต.จุมพล และเทศบาล ต.ปากคาด จ.หนองคาย ผ่านระบบท่อประปาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปา ทั้งนี้ กปภ. ได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และเทศบาล ต.จุมพล เทศบาล ต.ปากคาด จ.หนองคาย ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาที่จ่ายไปสู่ประชาชน โดยมุ่งเน้นการเผ้าระวังคุณภาพน้ำประปาให้มีมาตรฐานความสะอาดปลอดภัย สามารถดื่มน้ำประปาได้จากก๊อกโดยตรง อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนหันมาดื่มน้ำประปา และเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

          ทั้งนี้ พิธีประกาศพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้ของสำนักงานประปาโพนพิสัยจัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2547 ณ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาล ต.จุมพล อ. โพนพิสัย จ.หนองคาย โดยได้ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้ให้บริการแก่ประชาชนจำนวน 2 แห่ง คือ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาล ต.จุมพล และตลาดจุดผ่อนปรนไทย-ลาว ซึ่งตั้งอยู่ที่ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาล ต.ปากคาด

          ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากประชาชนสามารถดื่มน้ำได้จากก๊อกน้ำสาธารณะ 2 จุดข้างต้นแล้ว หากลูกค้าผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานประปาโพนพิสัยมีการดูแลปรับปรุงระบบท่อภายในบ้านให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอก็จะสามารถดื่มน้ำประปาได้โดยตรงจากก๊อกภายในบ้าน ทั้งนี้ การบริโภคน้ำประปาที่ได้รับการรับรองจากกรมอนามัยว่าสะอาดและปลอดภัย นอกจากจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนแล้ว ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดที่มีราคาค่อนข้างแพง และช่วยลดปัญหาขยะขวดพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคที่เกิดจากการดื่มน้ำที่ไม่สะอาด โดย กปภ. มีเป้าหมายที่จะขยายโครงการเพิ่มเติมออกไปยังพื้นที่บริการอื่น ๆ อีก จนกว่าจะครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน