กปภ.ลงนาม กพร. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ลงนาม กพร.


กปภ.ลงนาม กพร.

ลงนาม ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช รองผู้ว่าการภาค 1 รักษาการผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมลงนามกับ นายสมชาติ เลขาลาวัณย์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ในบันทึกข้อตกลงโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเชื่อมท่อเหล็กและการเชื่อมท่อ HDPE เพื่อยกระดับมาตรฐานบุคลากรสาขาช่างเชื่อมท่อประปา ลดปัญหาท่อรั่วซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาน้ำสูญเสีย

เลื่อนขึ้นข้างบน