น้ำประปาดื่มได้ที่ จ.เลย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

น้ำประปาดื่มได้ที่ จ.เลย

09 สิงหาคม 2547


น้ำประปาดื่มได้ที่ จ.เลย

      เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547 กปภ. ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.เลย จัดพิธีประกาศให้พื้นที่ในเขต อ.เมือง จ.เลย เป็นพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 55 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชน

      ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช รองผู้ว่าการภาค 1 รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า โครงการน้ำประปาดื่มได้เป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง กปภ.ได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานน้ำดื่ม

      สำหรับพื้นที่ อ.เมือง จ.เลย ภายหลังจากที่สำนักงานประปาเลยได้ดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อเก่าที่มีอายุการใช้งานมานานในพื้นที่ อ.เมือง จ.เลย และปรับปรุงท่อรับน้ำดิบอ่างเก็บน้ำหมานตอนบน โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 68 ล้านบาท กปภ.จึงได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดเลย ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาที่จ่ายไปสู่ประชาชน โดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย สามารถดื่มน้ำประปาได้จากก๊อกโดยตรง อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนหันมาดื่มน้ำประปา และเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น

       ทั้งนี้ พิธีประกาศพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้สำนักงานประปาเลย จัดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2547 ณ สวนสาธารณะกุดป่องเทศบาลเมืองเลย อ.เมือง จ.เลย โดยได้ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้ให้บริการแก่ประชาชนรวม 2 จุด ได้แก่ บริเวณสวนสาธารณะกุดป่องเทศบาลเมืองเลย ซึ่งเป็นสถานที่ทำพิธีเปิดโครงการน้ำประปาดื่มได้ และบริเวณสถานีขนส่งเมืองเลย อ.เมือง จ.เลย

       ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากประชาชนสามารถดื่มน้ำได้จากก๊อกน้ำสาธารณะ 2 จุดข้างต้นแล้ว หากลูกค้าผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานประปาเลยมีการดูแลปรับปรุงระบบท่อภายในบ้านให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ ก็จะสามารถดื่มน้ำประปาได้โดยตรงจากก๊อกภายในบ้าน ทั้งนี้ การบริโภคน้ำประปาที่ได้รับการรับรองจากกรมอนามัยว่าสะอาดและปลอดภัย นอกจากจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนแล้ว ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดที่มีราคาค่อนข้างแพง และช่วยลดปัญหาขยะขวดพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคที่เกิดจากการดื่มน้ำที่ไม่สะอาด โดย กปภ.มีเป้าหมายที่จะขยายโครงการเพิ่มเติมออกไปยังพื้นที่บริการอื่น ๆ อีก จนกว่าจะครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน