ผลสำเร็จโครงการลดน้ำสูญเสียปทุมธานี-รังสิต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ผลสำเร็จโครงการลดน้ำสูญเสียปทุมธานี-รังสิต

06 สิงหาคม 2547


ผลสำเร็จโครงการลดน้ำสูญเสียปทุมธานี-รังสิต

        กปภ. เผยผลสำเร็จโครงการลดน้ำสูญเสียพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต สามารถลดน้ำสูญเสียได้มูลค่ากว่า 1,900 ล้านบาท และเตรียมรับโอนทรัพย์สินทั้งหมดตามโครงการกว่า 365 ล้านบาท จากบริษัท เธมส์ฯ หลังสิ้นสุดสัญญาเดือนพฤศจิกายนนี้

        ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช รองผู้ว่าการภาค 1 รักษาการแทน ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ กปภ.ได้จ้าง บริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เข้ามาบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในเขตพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2542 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2547 โดยกำหนดเป้าหมายต้องลดน้ำสูญเสียให้ต่ำกว่าร้อยละ 23 ของปริมาณน้ำประปาที่ผลิตได้ทั้งหมด

        จากรายงานผลดำเนินงาน บริษัทฯ สามารถลดน้ำสูญเสียได้อย่างต่อเนื่อง จากเดิมพื้นที่ปทุมธานี-รังสิตมีน้ำสูญเสียสูงถึงร้อยละ 60 ปัจจุบันเหลือเพียงร้อยละ 21.3 ภายหลังจากการจัดทำแผนที่แนวท่อ สำรวจหาท่อรั่ว เพื่อดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนท่อใหม่ทดแทนท่อเดิมที่หมดอายุการใช้งาน เปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่เสื่อมสภาพหรือชำรุด ติดตั้งระบบตรวจสอบ-ควบคุมแรงดันน้ำและแจ้งจุดที่มีท่อแตกท่อรั่วกลับไปยังศูนย์ซ่อมอัตโนมัติฯ ทำให้ กปภ.ได้รับผลตอบแทนจากโครงการนี้คิดเป็นมูลค่า 2,355 ล้านบาท ประกอบด้วย มูลค่าน้ำสูญเสียที่ลดได้และเปลี่ยนเป็นน้ำประปาที่ส่งจ่ายให้แก่ลูกค้าได้มากขึ้น 1,990 ล้านบาท, ท่อประปาที่เปลี่ยนใหม่ ระบบบริหารจัดการ ระบบตรวจสอบและควบคุมน้ำสูญเสีย อุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหมด ที่บริษัทฯต้องโอนให้แก่ กปภ.ตามสัญญา มูลค่ากว่า 365 ล้านบาท โดยเมื่อหักค่าตอบแทนที่ กปภ.ต้องจ่ายให้แก่บริษัทจำนวน 975 ล้านบาทแล้ว กปภ.จะยังคงเหลือผลตอบแทนจำนวน 1,380 ล้านบาท และผลตอบแทนสำคัญที่ไม่สามารถคิดเป็นมูลค่าได้ คือความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เนื่องมาจากการได้รับบริการที่ดี ด้วยแรงดันน้ำที่สูงขึ้น และคุณภาพน้ำประปาที่ได้มาตรฐานน้ำดื่ม นอกจากนี้ กปภ.ยังสามารถประหยัดงบประมาณในการขยายและปรับปรุงกำลังผลิตเพื่อรองรับลูกค้าในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตลอดจนบริษัทฯยังมีการจัดฝึกอบรมบุคลากรของ กปภ.อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สามารถปฏิบัติหน้าที่บริการลูกค้าต่อไปได้หลังสิ้นสุดสัญญา.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน