สปปท.จัดสัมมนาทางวิชาการ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

สปปท.จัดสัมมนาทางวิชาการ

26 กรกฎาคม 2547


สปปท.จัดสัมมนาทางวิชาการ

        สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) จัดสัมมนาทางวิชาการ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีการประปา พร้อมระดมสมองหาแนวทางแก้ปัญหาน้ำของชาติอย่างเป็นรูปธรรม

        วันนี้ (26 กรกฎาคม 2547) ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) จัดสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยหัวข้อสัมมนา ประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง "การประยุกต์ใช้ระบบ Reverse Osmosis ในการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเล" โดยวิทยากรรับเชิญจากบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสต์วอเตอร์, การบรรยายเรื่อง "การจัดทำแผนที่แนวท่อจ่ายน้ำประปาด้วยระบบ GIS" โดยวิทยากรรับเชิญจาก การประปา-ส่วนภูมิภาค, กรณีศึกษาเรื่อง "การลดน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาฉะเชิงเทรา และการประปาปทุมธานี-รังสิต" โดยวิทยากรรับเชิญจาก บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด และ บริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด, เปิดประเด็นเรื่อง "การจัดเก็บค่าน้ำเสีย : ควรรวมหรือควรแยกจากการจัดเก็บค่าน้ำประปา" โดยวิทยากรรับเชิญจาก การประปานครหลวง (กปน.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) และ สำนักการระบายน้ำ กทม.

        ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช รองผู้ว่าการภาค 1 รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในฐานะนายกสมาคมฯ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ปัญหาเรื่องน้ำเป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมที่น่าวิตก และเป็นปัญหาหนึ่งที่กลุ่มนักวิชาการให้ความสนใจมาก ทั้งปัญหาด้านปริมาณและปัญหาด้านคุณภาพ จึงถือเป็นภารกิจสำคัญขององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านน้ำ จะต้องร่วมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงวิกฤตการณ์นี้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้น้ำอย่างประหยัดมากขึ้น ตลอดจนต้องมีการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ แสวงหาแหล่งน้ำใหม่ๆ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ำประปา ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม

       การจัดสัมมนาทางวิชาการของ สปปท. นับเป็นเวทีให้สมาชิก ซึ่งเป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพด้านการประปาทั้งจากภาครัฐและเอกชน ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และร่วมระดมความคิดเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน เพราะ "น้ำคือชีวิตของทุกสรรพสิ่ง"

 
เลื่อนขึ้นข้างบน