น้ำประปาดื่มได้ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

น้ำประปาดื่มได้ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

22 กรกฎาคม 2547


น้ำประปาดื่มได้ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

      วันนี้ (22 กรกฎาคม 2547) กปภ. ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.พระนครศรีอยุธยา จัดพิธีประกาศให้พื้นที่ในเขต อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 53 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชน
       ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช รองผู้ว่าการภาค 1 รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า โครงการน้ำประปาดื่มได้เป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง กปภ.ได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานน้ำดื่ม
       สำหรับพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ภายหลังจากที่สำนักงานประปาพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการปรับปรุงขยายกำลังผลิตของโรงกรองน้ำหลังตลาดกลาง จากกำลังผลิตวันละ 12 ล้านลิตร เป็นวันละ 24 ล้านลิตรแล้ว กปภ. จึงได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาที่จ่ายไปสู่ประชาชน โดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย สามารถดื่มน้ำประปาได้จากก๊อกโดยตรง อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนหันมาดื่มน้ำประปา และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น
        ทั้งนี้ พิธีประกาศพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้ สำนักงานประปาพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2547 ณ บริเวณศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้ให้บริการแก่ประชาชนรวม 2 จุด ได้แก่ บริเวณศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค ซึ่งเป็นสถานที่ทำพิธีเปิดโครงการน้ำประปาดื่มได้ และบริเวณหน้าสนามกีฬา จ.พระนครศรีอยุธยา
        ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากประชาชนสามารถดื่มน้ำได้จากก๊อกน้ำสาธารณะ 2 จุดข้างต้นแล้ว หากลูกค้าผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานประปาพระนครศรีอยุธยามีการดูแลปรับปรุงระบบท่อภายในบ้านให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ ก็จะสามารถดื่มน้ำประปาได้โดยตรงจากก๊อกภายในบ้าน ทั้งนี้ การบริโภคน้ำประปาที่ได้รับการรับรองจากกรมอนามัยว่าสะอาดและปลอดภัย นอกจากจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนแล้ว ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดที่มีราคาค่อนข้างแพง และช่วยลดปัญหาขยะขวดพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคที่เกิดจากการดื่มน้ำที่ไม่สะอาด โดย กปภ.มีเป้าหมายที่จะขยายโครงการเพิ่มเติมออกไปยังพื้นที่บริการอื่น ๆ อีก จนกว่าจะครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน