การรับสมัครผู้ผลิตเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ / อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การรับสมัครผู้ผลิตเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ / อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค

15 กรกฎาคม 2547


การรับสมัครผู้ผลิตเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ / อุปกรณ์ท่อประปา สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
ที่  กจห. 027/2547
เรื่อง  การรับสมัครผู้ผลิตเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ / อุปกรณ์ท่อประปา
สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค
- - - - - - - - - - -


               
                การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  มีความประสงค์รับสมัครผู้ผลิต  เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อและอุปกรณ์ท่อประปา  เพื่อใช้ในกิจการ กปภ.  โดยมีอายุการขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547  ถึง  วันที่ 30 กันยายน 2549
                ผู้ที่มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนผู้ผลิตท่อ / อุปกรณ์ท่อประปา เพื่อใช้ในกิจการของ กปภ. ติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารขอขึ้นทะเบียน  ในราคาชุดละ 5,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2547 – วันที่ 30 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไป  และยื่นเอกสารเพื่อรับการพิจารณา ขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2547 ทุกวันทำการ  ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 14.30 น. ได้ที่

                                 กองจัดหา  อาคาร 1  ชั้น 1
                                 การประปาส่วนภูมิภาค 72  หมู่ 3  ซอยแจ้งวัฒนะ 1  ถนนแจ้งวัฒนะ
                                 แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  10210  
                                 โทร. 0 2551 8121-7


ทั้งนี้ กปภ. จะพิจารณาและประกาศผลการขึ้นทะเบียนภายใน เดือนตุลาคม 2547
                อนึ่ง  สำหรับผู้ผลิตที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตท่อ / อุปกรณ์ท่อประปา  สำหรับใช้ในกิจการของ กปภ.  ตามประกาศ กปภ. ที่ กจห.055/2546  ลงวันที่ 26 กันยายน 2546  ซึ่งจะครบกำหนดอายุการขึ้นทะเบียน  ในวันที่ 30 สิงหาคม 2548  จะได้รับสิทธิในการขอรับเอกสารการขึ้นทะเบียนฯ  โดยไม่ต้องชำระค่าซื้อเอกสารทั้งนี้จักต้องนำหนังสือสำคัญที่ กปภ. ออกให้ว่าเป็นผู้ผลิตฯ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2547

(นายประเสริฐ  เชื้อพานิช)
รองผู้ว่าการภาค 1  รักษาการแทน
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค


 
เลื่อนขึ้นข้างบน