รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค

12 กรกฎาคม 2547


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค
ที่ 2/2547
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค
----------------


             ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค ที่ 1 / 2547 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2547 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2547 นั้น
             บัดนี้ ได้สิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว ปรากฏว่า มีผู้มาขอรับใบสมัคร และมายื่นใบสมัครจำนวน 3 ราย คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค ได้พิจารณาคุณสมบัติแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 3 ราย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายนิพนธ์  สุวรรณสุขโรจน์
2. นายประเสริฐ  เชื้อพานิช
3. นายวิรัช  เถื่อนยืนยงค์

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 4 สิงหาคม 2547 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1508 อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักงานใหญ่  การประปาส่วนภูมิภาค
             หากผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนด
ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ

             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ  ณ  วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2547


(นายอุทิศ  ธรรมวาทิน)
ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค


 
เลื่อนขึ้นข้างบน