รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ.

28 มิถุนายน 2547


รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ.

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ.
ตำแหน่งนักบัญชี 4
------------


               ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกฉบับลงวันที่  8 มิถุนายน 2547 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบทางวิชาการ และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักบัญชี 4 ซึ่งได้ดำเนินการสอบแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547  นั้น
               บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ของตำแหน่งนักบัญชี 4 ซึ่งเป็นผู้ได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  โดยเรียงตามลำดับคะแนนแนบท้ายประกาศนี้
               บัญชีรายชื่อผู้สอบได้ตามประกาศผลการสอบคัดเลือกให้มีกำหนดใช้ไม่เกิน 2 ปี  นับแต่วันประกาศ แต่ถ้ามีการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกในตำแหน่งอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก  ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ผู้ใดที่ขึ้นบัญชีไว้ หากมีกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ให้ถือว่ายกเลิกการขึ้นบัญชีนั้นด้วย  คือ
1. ผู้นั้นได้รับการบรรจุในตำแหน่งที่ได้รับการสอบคัดเลือกได้
2. ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การบรรจุในตำแหน่งที่ได้รับการสอบคัดเลือกได้
3. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุภายในกำหนดเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่มีหนังสือเรียกให้มารายงานตัว
4. ผู้นั้นมีเหตุอันไม่อาจจะเข้าปฏิบัติงานตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุ
       ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้อันดับที่  1 - 3  ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง  ณ  กองการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายการพนักงาน อาคาร 3 ชั้น 4  สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค  
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  2 กรกฎาคม 2547  หากไม่ไปรายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์


ประกาศ  ณ  วันที่   28    มิถุนายน  พ.ศ. 2547

(นายประเสริฐ เชื้อพานิช)
รองผู้ว่าการภาค 1 รักษาการแทน
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาครายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ตำแหน่งนักบัญชี 4
แนบท้ายประกาศการประปาส่วนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน  พ.ศ. 2547สอบได้อันดับที่        เลขประจำตัวสอบ                    ชื่อ - สกุล                                        หน่วยงานที่บรรจุ
            1                         014                นางสาวเยาวลักษณ์        ตั้งบรรเจิดกุล               กองบัญชี
            2                        040                นายทวีศักดิ์        เลิศวรญาณ                              กองบัญชี
            3                        003                นางสาวบุศรินทร์        วรรณกาล                          สำนักงานประปาเขต 10 นครสวรรค์
            4                        057                นางสาวรติรส        เวียงนาค
            5                        017                นางสาวศิริพร        พรหมแก้ว
            6                        033                นางสิรินุช        โกวพัฒนกิจ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน