การปรับปรุงกระบวนการทำงานใหม่ และระบบงานด้าน บัญชีและการเงินใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การปรับปรุงกระบวนการทำงานใหม่ และระบบงานด้าน บัญชีและการเงินใหม่

21 มิถุนายน 2547


การปรับปรุงกระบวนการทำงานใหม่ และระบบงานด้าน บัญชีและการเงินใหม่

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการทำงานใหม่ และระบบงานด้าน บัญชีและการเงินใหม่
-------------------------------------    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานใหม่ และมีการนำเทคโนโลยี่สารสนเทศ มาสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบงานด้านบัญชีและการเงิน ตามโครงการติดตั้งระบบงานทางธุรกิจ ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2547 โดยจะมีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างสำนักงานใหญ่และสำนักงานประปาเขตทั่วประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการใช้งานก่อนขึ้นระบบดังต่อไปนี้

1.  กปภ.จำเป็นต้องหยุดรับใบแจ้งหนี้ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2547 โดยกำหนดรับใบแจ้งหนี้วันสุดท้ายวันที่ 25 มิถุนายน 2547 ทั้งนี้ขอให้ผู้รับจ้าง/ผู้ขายเร่งวางใบแจ้งหนี้ก่อนวันที่ 26 มิถุนายน 2547 หรือวางใบแจ้งหนี้หลังวันที่ 1 กรกฏาคม 2547
1.1  ใบแจ้งหนี้งบลงทุน รับใบแจ้งหนี้วันสุดท้ายที่กองจัดหา สำนักงานใหญ่
1.2 ในแจ้งหนี้งบทำการ
      สำนักงานใหญ่ - หยุดรับใบแจ้งหนี้ที่กองงบประมาณ
      ส่วนภูมิภาค     - สำนักงานประปาเขตหยุดรับใบแจ้งหนี้ที่กองบริหารงานทั่วไป
                            - สำนักงานประปาหยุดรับใบแจ้งหนี้ที่งานอำนวยการ
2. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2547 เป็นต้นไป จะทำการเบิกจ่ายเงินสำหรับเจ้าหนี้บุคคลภายนอก เดือนละ 2 ครั้ง คือวันที่ 10 และ 25 ของเดือน หากตรงกับวันหยุดจะเบิกจ่ายในวันทำการถัดไป (ยกเว้นเดือน กรกฏาคม 2547 เบิกจ่ายวันที่ 9 และ 23 กรกฏาคม 2547)

   การปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวข้างต้น อาจจะทำให้ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ไม่ได้รับความสะดวกในระยะเริ่มต้น แต่ต่อไปจะทำให้การรับเงินเป็นไปตามกำหนดเวลาที่แน่นอน


ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2547

(นายประเสริฐ  เชื้อพานิช)
รองผู้ว่าการภาค 1 รักษาการแทน
ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค

 
เลื่อนขึ้นข้างบน