ประปาปากท่อพร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประปาปากท่อพร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้

04 มิถุนายน 2547


ประปาปากท่อพร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้

       การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.ราชบุรีพร้อมใจกันประกาศให้พื้นที่ในเขตบริการของสำนักงานประปาปากท่อ จ.ราชบุรี เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในด้านสาธารณูปโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลปากท่อ เทศบาลตำบลเขางู และเทศบาลตำบลหลักเมือง จ.ราชบุรี
        ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช รองผู้ว่าการภาค 1 รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า โครงการน้ำประปาดื่มได้เป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานน้ำดื่ม ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนให้หันมาดื่มน้ำประปา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น กปภ. จึงได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและ จ.ราชบุรี ในการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาที่จ่ายไปสู่ประชาชน โดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย สามารถดื่มน้ำประปาได้จากก๊อกโดยตรง เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการบริโภคน้ำประปา สำหรับการประกาศพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้ในเขตเทศบาลตำบลปากท่อ เทศบาลตำบลเขางู และเทศบาลตำบลหลักเมือง จ.ราชบุรี ของสำนักงานประปาปากท่อในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายน 2547 ณ ที่ว่าการอำเภอปากท่อ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขางู และบริเวณสามแยกวัดบางลี่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
        ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. มีสำนักงานประปาที่ได้รับการประกาศรับรองว่าเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แล้วรวม 49 แห่ง ซึ่งนอกจากพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ในปี 2547 กปภ. ยังมีเป้าหมายจะขยายโครงการเพิ่มเติมออกไปยังพื้นที่บริการอื่น ๆ  เช่น อ.เมือง จ.มหาสารคาม และ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ทั้งนี้จะขยายผลไปยังสำนักงานประปาอื่น ๆ ในปีต่อ ๆ ไปจนกว่าจะครอบคลุมพื้นทีทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน