รับสมัครผู้แทนจำหน่ายเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รับสมัครผู้แทนจำหน่ายเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค

08 มิถุนายน 2547


รับสมัครผู้แทนจำหน่ายเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
ที่ กจห. 020/2547
เรื่อง รับสมัครผู้แทนจำหน่ายเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ
สำหรับใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค
----------------------------------       การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์รับสมัครผู้แทน เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติจำหน่ายเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ในกิจการของ การประปาส่วนภูมิภาค.
       ผู้ที่มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำเพื่อใช้ในกิจการของ กปภ. ติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารการขอขึ้นทะเบียนฯ ในราคาชุดละ 10,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้ทุกวันทำการ ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ถึง วันที่ 9 กรกฏาคม 2547 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. -14.30 น. ได้ที่

    กองจัดหา อาคาร 1 ชั้น 1
    การประปาส่วนภูมิภาค
    72 หมู่ 3 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ
    แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
   โทร 0 2551 8121-7


และให้ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนทุกวันทำการ ระหว่างวันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2547 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.30 น.

       อนึ่ง สำหรับบริษัท/ห้างฯ ที่ได้ซื้อเอกสารการขึ้นทะเบียนฉบับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2546 ไว้แล้ว ให้นำใบเสร็จรับเงินการซื้อเอกสารการขึ้นทะเบียนดังกล่าว มารับเอกสารการขึ้นทะเบียนตามวันเวลาข้างต้น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

       ทั้งนี้ กปภ. จะประกาศผลการขึ้นทะเบียนในเดือนตุลาคม 2547

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2547
(นายประเสริฐ  เชื้อพานิช)
รองผู้ว่าการภาค 1 รักษาการแทน
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

 
เลื่อนขึ้นข้างบน