การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ.สาขาระยอง ร่วมกับ อบต.ตะพง จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการโอนกิจการประปาหมู่บ้าน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาระยอง โดย นายไพฑูรย์  อรชร ผู้จัดการ กปภ.สาขาระยอง มอบหมายให้ นายศักดิกร  เชื้อแพ่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาระยอง,นายดนัย  เอกวิริยกิจ หัวหน้างานอำนวยการ และนายนิพัทธ์  จิตติรบำรุง หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๑ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตะพง โดย นายทวีป แสงกระจ่าง นายก อบต.ตะพง พร้อมด้วยพนักงานบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ ต.ตะพง,ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๖ ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง จำนวน ๒๖๘ ครัวเรือน ร่วมประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการโอนประปาของ อบต.ตะพง หมู่ที่ ๑๖ ให้ กปภ. เข้าดำเนินกิจการ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านตะกาด หมู่ที่ ๑๖ โดยได้ร่วมชี้แจงข้อมูลในการดำเนินการของ กปภ. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบรวมถึงตอบข้อซักถามต่างๆ รวมถึงขอความยินยอมจากประชาชนในพื้นที่เพื่อเข้าดำเนินกิจการของ กปภ. ซึ่งประชาชน หมู่ที่ ๑๖ ต.ตะพง มีมติให้ กปภ.เข้าดำเนินการรับโอนกิจการประปา จาก อบต.ตะพงได้