การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

กปภ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ 2563

กปภ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ 2563
การประปาส่วนภูมิภาคจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ...

ประชุมรับฟังความคิดเห็น หมู่บ้านหนองด่าน ม.1 ต.รอบเวียง จ.เชียงราย

ประชุมรับฟังความคิดเห็น หมู่บ้านหนองด่าน ม.1 ต.รอบเวียง จ.เชียงราย
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 มีจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการขอใช้ที่ดินและดำเนินการถอนสภาพ...

ประชุมรับฟังความคิดเห็นการขอใช้ที่ดินในพื้นที่ ต.วังน้ำคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ประชุมรับฟังความคิดเห็นการขอใช้ที่ดินในพื้นที่ ต.วังน้ำคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
กปภ.ข.10 และ กปภ.สาขาพิษณุโลก ร่วมกับกองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการจัด เพื่อขยายระบบผลิตน้ำประปา เมื่อวันที่...

ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
กปภ.สาขาพิษณุโลก จัด เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก นำโดยนายธีระวัฒน์...

ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก
กปภ.สาขาพิษณุโลก จัด  เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก...

ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพังงา-ภูเก็ต

ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพังงา-ภูเก็ต
กองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการ กองแผนงานโครงการหลักจัด    กองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการ...

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

- พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

- ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559

- บันทึกข้อความ เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- บันทึกข้อความ เรื่องขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548 ของ กปภ. (ฉบับปรัปรุง)

- แผนผังมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ กปภ . ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการเผยแพร่โครงการและรับฟังความคิดเห็นประชาชนของ กปภ.

- การส่งมอบสารเคมีในสภาวะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน