การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

กปภ. รับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาภูเขียว จ.ชัยภูมิ

กปภ. รับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาภูเขียว จ.ชัยภูมิ
กปภ. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อโครงสร้างการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาภูเขียว - (บ้านเป้า) อ.ภูเขียว...

กปภ. เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขานาทวี

กปภ. เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขานาทวี
กปภ. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขานาทวี (รองรับเมืองต้นแบบอ...

กปภ. และสำนักชลประทานที่ 8 เข้าสำรวจพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำลําพระเพลิง

กปภ. และสำนักชลประทานที่ 8 เข้าสำรวจพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำลําพระเพลิง
และร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการขอใช้ที่ดินและน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำลำสำลาย เพื่อรองรับแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย...

กปภ. เข้าพบเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา กรมชลประทาน กองทัพบก

กปภ. เข้าพบเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา กรมชลประทาน กองทัพบก
กปภ. เข้าพบเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา กรมชลประทาน กองทัพบก...

กปภ. เข้าพบเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี

กปภ. เข้าพบเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี
กปภ. เข้าพบเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางในก...

กปภ. เข้าพบผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบํารุงรักษา

กปภ. เข้าพบผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบํารุงรักษา
กปภ. เข้าพบผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบํารุงรักษา สํานักงานชลประทานที่ 8 เพื่อประสานงานหา...

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

- พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

- ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559

- บันทึกข้อความ เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- บันทึกข้อความ เรื่องขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548 ของ กปภ. (ฉบับปรัปรุง)

- แผนผังมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ กปภ . ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการเผยแพร่โครงการและรับฟังความคิดเห็นประชาชนของ กปภ.

- การส่งมอบสารเคมีในสภาวะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน