การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

กปภ.ด่านช้าง และ กปภ.ข.3 จัดทำประชาคมในพื้นที่ ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

กปภ.ด่านช้าง และ กปภ.ข.3 จัดทำประชาคมในพื้นที่ ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (กปภ.ข.3) โดย กปภ.สาขาด่านช้าง ร่วมกับ...

กปภ.สาขาเดิมบางนางบวชออกหน่วยทำประชาคม ขยายเขตจ่ายน้ำประปา

กปภ.สาขาเดิมบางนางบวชออกหน่วยทำประชาคม ขยายเขตจ่ายน้ำประปา
กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช “ออกหน่วยทำประชาคม ขยายเขตจ่ายน้ำประปา”   วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562...

กปภ.ข.5 จัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการก่อสร้างขยาย กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ)-สงขลา

กปภ.ข.5 จัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการก่อสร้างขยาย กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ)-สงขลา
        การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 โดยกองแผนและวิชาการ พร้อมด้วยตัวแทนจากกองจัด...

การรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาขาพังงา-ภูเก็ต

การรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาขาพังงา-ภูเก็ต
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังงา-ภูเก็ต...

การรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี

การรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี
    ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 กจผ. ร่วมกับ กปภ.เขต 10 และ กปภ. สาขาขาณุวรลักษบุรี...

กปภ.สาขาพนมสารคาม เข้าร่วมประชาคม ร่วมกับ อบต.หัวสำโรง

กปภ.สาขาพนมสารคาม เข้าร่วมประชาคม ร่วมกับ อบต.หัวสำโรง
  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ อาคารโดม วัดนพเกตุวนาราม การประปาส่วนภูมิภาคเขต...

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

- พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

- ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559

- บันทึกข้อความ เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- บันทึกข้อความ เรื่องขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548 ของ กปภ. (ฉบับปรัปรุง)

- แผนผังมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ กปภ . ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการเผยแพร่โครงการและรับฟังความคิดเห็นประชาชนของ กปภ.