การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขานาทวี (รองรับเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคต) อ.นาทวี – จะนะ จ.สงขลา ปีงบประมาณ 2564

การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี (รองรับเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคต) อ.นาทวี – จะนะ จ.สงขลา ปีงบประมาณ 2564 ผ่านช่องทางไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบผลิตน้ำ วางท่อส่งน้ำ ขยายเขตจ่ายน้ำประปาให้กับชุมชนรอบนอกที่มีความต้องการใช้น้ำเพื่อให้บริการครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมวางแผน เพื่อให้การดำเนินงานในโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความโปร่งใส และดำเนินการอย่างรอบคอบ รอบด้าน และได้รับความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล