การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ.ข.4 ร่วมกับ กปภ.สาขานครศรีธรรมราช ร่วมประชุมชี้แจงรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการขอใช้อ่างเก็บน้ำบ้านนานอก ณ วัดทายิการาม อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายแผนงานโครงการ กองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 และการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช จัดทำประชาคมประชุมชี้แจงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน ณ วัดทายิการาม อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช  เพื่อขอใช้อ่างเก็บน้ำบ้านนานอก ในการก่อสร้างปรับปรุงเป็นสระพักน้ำดิบ ตามแผนงานโครงการก่อสร้างขุดสระพักน้ำดิบและก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ พร้อมวางท่อส่งน้ำดิบ กปภ.สาขานครศรีธรรมราช อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช    โอกาสนี้ นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 5 และ นายสิงหชัย อินทพิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมการประชาคมครั้งนี้ด้วย   โดยการจัดทำประชาคมครั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการขอใช้อ่างเก็บน้ำดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ต่อการรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนได้อย่างเพียงพอในอนาคตต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

- รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น