การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

ประชุมรับฟังความคิดเห็น หมู่บ้านหนองด่าน ม.1 ต.รอบเวียง จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 มีจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการขอใช้ที่ดินและดำเนินการถอนสภาพ หรือดำเนินการจัดขึ้นทะเบียบที่ดินของรัฐเพื่อให้ กปภ. ใช้ประโยชน์ในราชการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเห็นชอบให้ กปภ. ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ในท้องที่ตำบลรอบเวียง หมู่ที่ 1 อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

- บันทึกรายงานการรับฟังความคิดเห็น