การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ.ข.10 และ กปภ.สาขาพิษณุโลก ร่วมกับกองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการขอใช้ที่ดินในพื้นที่ ต.วังน้ำคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อขยายระบบผลิตน้ำประปา

เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์  ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ร่วมกับกองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการ  กปภ. สำนักงานใหญ่ โดยนายเรืองศักดิ์ ตั้งศรีตะนัย ผู้อำนวยการกองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการ พร้อมทีมงาน และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก โดยนายธีระวัฒน์ ด้วงทอง  ผู้จัดการ กปภ.สาขาพิษณุโลก พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการขอใช้ ที่ดินสาธารณะประโยชน์รองรับแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบผลิตน้ำประปา  ณ ห้องประชุมองค์การ บริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

การจัดประชุมประชาคมครั้งนี้ มีผู้นำท้องถิ่นหลายฝ่าย อาทิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ กำนันและผู้ใหญ่บ้านพื้นที่หมู่บ้านในตำบลวังน้ำคู้ รวมทั้งประชาชนเข้าประชุม ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังความรู้เรื่องกิจการของ กปภ.,การเป็นผู้ใช้น้ำของ กปภ. รวมทั้งอัตราค่าขอติดตั้งและอัตราค่าน้ำประปาด้วย สำหรับผลของการลงมติ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ กปภ. ใช้ที่ดินในท้องที่ตำบลวังน้ำคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เนื้อที่ประมาณ 43 ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีผลิตน้ำวังน้ำคู้ อีกทั้งขยายเขตจำหน่ายน้ำมายังพื้นที่ นับเป็นการสร้างประโยชน์ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนให้เข้าถึงน้ำประปาคุณภาพเพื่อการอุปโภคบริโภค รองรับการขยายตัวของชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

- รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น