การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการ กองแผนงานโครงการหลักจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพังงา-ภูเก็ต

   กองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการ กองแผนงานโครงการหลัก ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพังงา-ภูเก็ต เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ถึงปัญหาและข้อสงสัย เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพังงา – ภูเก็ต