การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ.สาขาพนมสารคาม เข้าร่วมประชาคม ร่วมกับ อบต.หัวสำโรง 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ อาคารโดม วัดนพเกตุวนาราม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 โดย นายสุรวัฒน์ พลมณี ผู้อำนวยการแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 และ นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร ตำแหน่ง หัวหน้างาน 8 งานแผนงาน กองแผนและวิชาการ 1 และ นายชยพล พาแพง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมประชาคม ร่วมกับ อบต.หัวสำโรง โดย นายเฉลิมเกียรติ นพเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง จัดประชุมแสดงข้อคิดเห็นการบริหารจัดการระบบบริการประปา ของ อบต.หัวสำโรง และการโอนระบบประปาให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค บริเวณ ม.3 , ม.8 , ม.9 , ม.10 ตำบลหัวสำโรง ผู้ใช้น้ำจำนวน 444 ราย โดยในปัจจุบันระบบประปาของ อบต.หัวสำโรง มีปัญหาขาดแคลนน้ำดิบส่งผลให้การผลิตจ่ายไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงจำเป็นจะโอนกิจการให้ กปภ. ดำเนินการแทน ผลมติในที่ประชุมเห็นชอบโอนกิจการประปาให้กับ กปภ. เพื่อแก้ปัญหา ดังกล่าว