การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อโครงสร้างการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาภูเขียว - (บ้านเป้า) อ.ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2564

การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว – (บ้านเป้า) อ.ภูเขียว – เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2564 ผ่านทางไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบผลิตน้ำ วางท่อส่งน้ำ ขยายเขตจ่ายน้ำประปาให้กับชุมชนรอบนอกที่มีความต้องการใช้น้ำเพื่อให้บริการครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมวางแผน เพื่อให้การดำเนินงานในโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรงตามหลักธรรมาภิบาล