การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ. เขต1 ร่วมกับ กปภ.สำนักงานใหญ่ เปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชน

กปภ.เขต1 ร่วมกับ กปภ.สำนักงานใหญ่ เปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชน ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ในโครงการวางท่อส่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาบริการประชาชน บางคล้า - แปลงยาว - สระสี่เหลี่ยม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน        

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 (กปภ.เขต1) ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ (กปภ.สำนักงานใหญ่) นำโดย คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย กปภ. นำโดย พลโทพรเลิศ วรสีหะ พลตรีโกศล ชูใจ พลตรีปาลิต จุลกะ น.ส.วีรุทัย มณีนุชเนตร และนายพรชัย พีระบูล พร้อมด้วย นายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1ผู้จัดการกปภ.สาขาบางคล้า ผู้จัดการกปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ผู้จัดการกปภ.สาขาพนัสนิคม ผู้จัดการกปภ.สาขาพนมสารคาม กรมชลประทาน และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่ ณ วัดกกสับใน ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการวางท่อส่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาบริการประชาชน บางคล้า - แปลงยาว - สระสี่เหลี่ยม โดยเข้าชี้แจงทำความเข้าใจ เกี่ยวกับความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการ และแนวทางดำเนินของโครงการ เพื่อชี้แจงให้กับประชาชนในพื้นที่เข้าใจ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ว่าโครงการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน      

โครงการวางท่อส่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาบริการประชาชน บางคล้า - แปลงยาว – สระสี่เหลี่ยม จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตน้ำประปาบริการแก่ประชาชนในพื้นที่ บางคล้า แปลงยาว สระสีเหลี่ยม โดยมีเป้าหมานในการนำน้ำจากช่วงฤดูฝน ที่มีปริมาณน้ำมากมาเก็บสำรองไว้เพื่อนำมาใช้ผลิตน้ำประปาในฤดูแล้ง ทางกปภ. ได้ดำเนินการขออนุญาตกับกรมชลประทานแล้ว พร้อมทั้งได้มีข้อตกลงกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องจัดตั้ง "คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำฝายกกสับใน" เพื่อเป็นการควบคุมและกำกับการสูบใช้น้ำของ กปภ. โครงการดังกล่าวหากแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้ประมาณ 40,000 ครัวเรือน และสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะยาวของพื้นที่ อ.บางคล้า, อ.แปลงยาว, อ.เมือง, อ.บ้านโพธิ์, และอ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา