การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ.สาขาสมุทรสาคร รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เรื่อง การขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าไปในพื้นที่เทศบาลบางหญ้าแพรก 

    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร นำโดย นายอุดม เข็มเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสายัณห์ เอิบอิ่ม ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ พงษ์รอด หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด ออกหน่วยให้บริการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่พักอาศัยอยู่ตำบลบางหญ้าแพรก เรื่อง การขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าไปในพื้นที่เทศบาลบางหญ้าแพรกณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม(วัดกำพร้า) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559 โดย กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารข่าวสารความรู้เกี่ยวกับ กปภ.