การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ.จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างวางท่อประปา ผ่านทางหลวงหมายเลข 1014

การประปาส่วนภูมิภาค จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับการก่อสร้างวางท่อประปา ผ่านทางหลวงหมายเลข 1014 ตอนดอยสะเก็ด-สันป่าค่า                    

วันนี้ (๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘) เวลา 10.00 น. ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดโดยการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อชี้แจงข้อมูล และรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ งานวางท่อส่งน้ำประปาในเขตทางหลวงหมายเลข 1014 ตอนดอยสะเก็ด-สันป่าค่า หรือจากสี่แยกดอยสะเก็ดถึงสี่แยกบ่อสร้าง โดยคาดว่าจะมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประชุม ประมาณ 300 คน                  

นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) การประปาส่วนภูมิภาค กล่าวว่า โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ มีความสำคัญต่อประชาชนจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมือง อำเภอดอยสะเก็ด และ อำเภอสันกำแพง เพื่อให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว มีน้ำใช้อย่างเพียงพอมากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยลดปัญหาขาดแคลนน้ำช่วงหน้าแล้ง ประชาชนได้ใช้น้ำสำหรับอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ และเป็นโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยลักษณะของทั้งโครงการฯ เป็นการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ พร้อมก่อสร้างระบบจ่ายน้ำเพิ่มเติม ประกอบด้วย งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดความจุ 4,000 ลูกบาศก์เมตร, หอถังสูง ขนาดความจุ 500 ลูกบาศก์เมตร, โรงสูบน้ำแรงสูง, โรงเก็บสารเคมี นอกจากนี้ ยังมีงานวางท่อเมนประปาใหม่เพื่อทดแทนท่อประปาเดิม  และวางท่อประปาใหม่ ซึ่งส่วนหนึ่งจะมีการวางท่อส่งน้ำประปา บนถนนทางหลวงหมายเลข 1014 ตอนดอยสะเก็ด-สันป่าค่า หรือ ตั้งแต่บริเวณ สี่แยกดอยสะเก็ดถึงสี่แยกก่อสร้าง มีความยาวเส้นท่อประปาประมาณ 14 กิโลเมตร                  

ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ ให้รับทราบข้อมูลของโครงการ ตลอดจนร่วมให้คำแนะนำ ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ การประปาส่วนภูมิภาคได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน นำโดย นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงาน เข้าพบประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา และจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในวันนี้ เพื่อนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม ตอบข้อสงสัย ของหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชน เพื่อที่การประปาส่วนภูมิภาค จะนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารูปแบบการก่อสร้างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ กปภ.มุ่งหวังให้ โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุด และก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืนต่อไป