การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียด้านงานก่อสร้าง 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างของ กปภ. เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการทำงาน รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้อง โดย กปภ. จะนำไปปรับปรุงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อแผนงาน เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพของงานก่อสร้าง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ 

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.กล่าวว่า โครงการก่อสร้างจะดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยได้นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องในหลายส่วนงาน ตั้งแต่ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของ กปภ. รวมถึงผู้รับจ้าง ผู้ผลิตอุปกรณ์ ท่อ ผู้แทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ เป็นต้น ซึ่งโครงการก่อสร้างของ กปภ. ที่ผ่านมาในบางโครงการได้ประสบกับปัญหางานเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด กปภ. จึงได้จัดประชุมรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงนโยบายการทำงานของ กปภ. พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาในส่วนงานต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบให้งานก่อสร้างเกิดความล่าช้าเพื่อนำมาปรับปรุงและกำหนดเป็นแนวทางในการทำงานในอนาคตต่อไป          

นายวุฒินันท์ โพธิ์ทองนาค ผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ) กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. การจัดประชุมในครั้งนี้ หวังผลให้โครงการก่อสร้างในครั้งต่อไปให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ พร้อมกับงานที่ได้คุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสในการรับบริการน้ำประปาที่ได้มาตรฐานจาก กปภ.