การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ. เข้าพบเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางในการขอใช้ที่ดินและน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำซับตะเคียน รองรับแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาชัยบาดาล-(สระโบสถ์)

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเข้าพบเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางในการขอใช้ที่ดินและน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำซับตะเคียน รองรับแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล - (สระโบสถ์) และเข้าสำรวจในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำซับตะเคียน  โดยการพบหน่วยงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่โปร่งใส และดำเนินการอย่างรอบคอบ รอบด้าน และได้รับความคิดเห็นจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่และแหล่งน้ำดิบ