การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ. สาขายโสธร ลงพื้นที่ประชาคมขอใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ บ้านคอนสาย

นายนิโรจน์  เที่ยงจิตต์ ผัจัดการ กปภ.สาขายโสธร นำทีม หัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชาคมขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ บ้านคอนสาย เพื่อก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร ณ วัดบ้านคอนสาย โดยมีผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กปภ.กับชุมชนที่อยู่ใกล้พื้นที่โรงกรองน้ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อชี้แจงถึงผลดีที่ประชาชนจะได้รับทั้งยังเป็นการสร้างประโยชน์แก่ผู้ใช้น้ำรายอื่นๆในวงกว้างต่อไป