การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ. เข้าพบผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบํารุงรักษา สํานักงานชลประทานที่ 8 เพื่อประสานงานหารือแนวทางการขอใช้น้ำและที่ดินสำหรับแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาปักธงชัย-โชคชัย และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง  

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเข้าพบผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบํารุงรักษา สํานักงานชลประทานที่ 8 เพื่อประสานงานหารือแนวทางการขอใช้น้ำและที่ดิน สำหรับแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาปักธงชัย-โชคชัย และ กปภ.สาขาปากช่องโดยการเข้าพบหน่วยงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่โปร่งใส และดำเนินการอย่างรอบคอบ รอบด้าน และได้รับความคิดเห็นจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่และแหล่งน้ำดิบ