การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ.ด่านช้าง และ กปภ.ข.3 จัดทำประชาคมในพื้นที่ ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (กปภ.ข.3) โดย กปภ.สาขาด่านช้าง ร่วมกับ งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของ กปภ. ในการจัดทำประชาคม เรื่อง การใช้น้ำประปาของ กปภ. พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ (หมู่ 4, 5, 7, 11 และหมู่ 13) ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี เพื่อประกอบการจัดทำแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาด่านช้าง อ.ด่านช้าง - หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2563 โดยมีการให้ข้อมูล อาทิ กระบวนการผลิตน้ำประปา การขอติดตั้งประปา อัตราค่าน้ำ ช่องทางการชำระค่าน้ำ ช่องทางติดต่อสอบถาม โดยการทำประชาคมครั้งนี้ มีผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ กปภ. ดำเนินการขยายเขตจำหน่ายน้ำมายังพื้นที่ สำหรับการดำเนินงานดังกล่าว ถือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อการใช้น้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สะอาด รองรับการขยายตัวของชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร