การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม รับฟังความเห็นของประชาชน กรณีโครงการขยายเขตการประปาภูมิภาคในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม โดย นายภูทอง ดวงเลิศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นายนพพล  วัฒนสืบสิน  หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด  เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการรับฟังความเห็นของประชาชนกรณีโครงการขยายเขตประปาภูมิภาคในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ อาคารศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรณีโครงการขยายเขตการประปาภูมิภาคในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อีกทั้งเป็นการดำเนินการเชิงรุก โดยการเข้าพบลูกค้า แจกเอกสารความรู้ มอบของที่ระลึก และน้ำดื่มตรา กปภ. และถ่ายทอดข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำประปา ความได้เปรียบทางด้านคุณภาพน้ำประปาและการบริการที่ดีให้กับลูกค้าในอนาคตได้รับทราบ ซึ่งได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดี มีประชาชนให้ความสนใจเป็นลูกค้าของ กปภ. จำนวนมาก