การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ. เข้าพบเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบํารุงรักษาลําตะคอง เพื่อหารือแนวทางการขอใช้น้ำดิบและก่อสร้างแพสูบน้ำดิบบริเวณอ่างเก็บน้ำลำตะคอง รองรับแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาปากช่อง และเข้าสำรวจในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำลำตะคอง

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 การประปาส่นภูมิภาคเข้าพบเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบํารุงรักษาลําตะคองเพื่อหารือแนวทางการขอใช้น้ำดิบและก่อสร้างแพสูบน้ำดิบบริเวณอ่างเก็บน้ำลำตะคอง รองรับแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง และเข้าสำรวจในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำลำตะคอง โดยการพบหน่วยงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่โปร่งใส และดำเนินการอย่างรอบคอบ รอบด้าน และได้รับความคิดเห็นจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่และแหล่งน้ำดิบ