การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ.ข.5 จัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการก่อสร้างขยาย กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ)-สงขลา

        การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 โดยกองแผนและวิชาการ พร้อมด้วยตัวแทนจากกองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการ กปภ.สำนักงานใหญ่ และ กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) จัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ)-สงขลา ขึ้นในวันที่ 24 มกราคม 2562 โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดประชาคมจากเทศบาลเมืองบ้านพรุ ในการจัดกิจกรรม         

        สำหรับโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ)-สงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและก่อสร้างสถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ พร้อมปรับปรุงระบบประปาเดิมและวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้เพียงพอและครอบคลุมพื้นที่ อ.หาดใหญ่ อ.นาหม่อม รวมถึง อ.เมืองสงขลา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยสถานีผลิตน้ำแห่งใหม่นี้จะก่อสร้างขึ้นในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ และใช้แหล่งน้ำดิบจากคลองอู่ตะเภา ซึ่งเป็นคลองสายหลักและสายสำคัญที่ไหลผ่านเขตเทศบาล กปภ. จึงจำเป็นที่จะต้องนำเสนอข้อมูลโครงการก่อสร้างให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ตลอดจนทำความเข้าใจต่อข้อซักถามจากประชาชนในพื้นที่ก่อนการดำเนินโครงการฯ 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

- รายงานการประชุม