การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ออกหน่วยรับฟังความคิดเห็นประชาชนในเคหะชุมชนมหาชัย เรื่อง การโอนกิจการประปา 

   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร โดย นายจารึก ฤทธิ์เดช ผู้จัดการการประปาสาขาสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายอุดม เข็มเจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ พงษ์รอด หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด ออกหน่วยให้บริการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเคหะชุมชนมหาชัย เรื่อง การโอนกิจการประปาจากเทศบาลตำบลนาดี ให้การประปาส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดำเนินการกิจการประปาแทน ณ ลานหน้าศูนย์เครื่องหนังภายในการเคหะชุมชนมหาชัย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 น. โดย กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารข่าวสารความรู้เกี่ยวกับ กปภ.