การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

การประปาส่วนภูมิภาคจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนของหน่วยงาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ อาคารประปาวิวัฒน์ ห้องประชุมชั้น 2 ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กร พ.ศ. 2564 – 2565 ของการประปาส่วนภูมิภาค และการจัดทำยุทธศาสตร์องค์กร พ.ศ. 2566 – 2570 ของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมทั้งสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ ตามแนวทางรัฐวิสหกิจด้านสาธารณูปการ

ทั้งนี้ มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการประชุม กว่า 102 ราย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้