การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

 กปภ.สาขากาญจนบุรีร่วมกับ อบต.แก่งเสี้ยน จัดทำประชาคมฯ

นายพิชัย พันธุ์อร่าม ผจก.กปภ.สาขากาญจนบุรี ได้มอบหมายให้นายปิยะ โปษนานนท์ หัวหน้างานอำนวยการ และตัวแทนพนักงานในสังกัดเข้าร่วมการจัดทำประชาคมการถ่ายโอนกิจการประปา องค์การบริหารสาวนตำบลแก่งเสี้ยน ร่วมกับชาวบ้านหนองสองตอนหมู่ 4 และหมู่ 6 โดยร่วมพูดคุยตอบข้อซักถามจากประชาชนผู้ที่เข้าร่วมประชาคมเพื่อทำความเข้า ใจเกี่ยวกับระบบประปา เมื่อวันที่ 23 และ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา