การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2563 โดยการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ/ชี้แจงแผนโครงการของการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่โปร่งใส ดำเนินการอย่างรอบคอบ รอบด้าน และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านที่ดินและแหล่งน้ำ ก่อนที่โครงการจะได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อไป