การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ. เข้าพบเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา กรมชลประทาน กองทัพบก และประชาชนในพื้นที่ เพื่อสำรวจพื้นที่ก่อสร้างสถานีผลิตน้ำแห่งที่ 1 (แห่งใหม่) รองรับแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาปากช่อง

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเข้าพบเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา กรมชลประทาน กองทัพบก และประชาชนในพื้นที่ เพื่อสำรวจพื้นที่ก่อสร้างสถานีผลิตน้ำแห่งที่ 4 (แห่งใหม่) รองรับแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง โดยการเข้าพบหน่วยงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการประปาส่วนภูมิภาค และสาธารณชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อห่วงกังวล เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่โปร่งใส และดำเนินการอย่างรอบคอบ รอบด้าน และได้รับความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบโดยตรง พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้การประปาส่วนภูมิภาคมีการดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล