การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ ลงพื้นที่ร่วมหารือและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำดิบและใช้ประโยชน์จากบึงหนองทะเล 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด  ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ พร้อมด้วยนางเพ็ญศรี  ชตีพานี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นายประภาส  ศรีสุพรรณ หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และนายวราพงษ์  ทองเทพ หัวหน้างาน 8 งานผลิต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล กำนันตำบลหนองทะเล และตัวแทนผู้นำชุมชนในการลงพื้นที่พร้อมประชุมหารือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำดิบและใช้ประโยชน์จากบึงหนองทะเลร่วมกัน หาแนวทางการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำโดยไม่เกิดผลกระทบ เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาตคและหาแนวทางแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน โดยร่วมมือกัน กปภ. อบต. และชาวบ้าน