การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ. เข้าพบเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการขอใช้น้ำดิบและที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้ำลำพะยัง เพื่อรองรับแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขากุฉินารายณ์

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเข้าพบเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อติดต่อประสานเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินและน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำลำพะยัง รองรับแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ และเข้าสำรวจในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำลำพะยัง  โดยการพบหน่วยงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่โปร่งใส และดำเนินการอย่างรอบคอบ รอบด้าน และได้รับความคิดเห็นจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่และแหล่งน้ำดิบ