การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ.สาขาสังขะ ร่วมประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นกรณีถ่ายโอนระบบประปาหมู่บ้าน อบต.หนองฉลอง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงาน ได้เข้าร่วมประชุมประชาคมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง ผู้ใหญ่บ้านนิคมซอยกลาง หมู่ที่ 6  และผู้ใช้น้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้านของชุมชนนิคมซอยกลาง หมู่ที่ 6 เพื่อชี้แจงภาระกิจของ กปภ. และชี้แจงแนวทางการถ่ายโอนกิจการประปาที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ อบต.หนองฉลอง ไปให้การประปาส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานเข้ามาบริหารระบบประปาแทน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนผู้ใช้น้ำประปาของ อบต.หนองฉลอง ดังกล่าวซึ่งในที่ประชุมก็มีมติเห็นด้วยกับการถ่ายโอนกิจการประปาของ อบต.หนองฉลอง ให้การประปาส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานเข้ามาบริหารระบบประปาแทนเพื่อจะได้รับการบริการด้านปริมาณและคุณภาพน้ำประปาที่ดีกว่าต่อไป  การดำเนินการดังกล่าวเป็นแผนการตลาดด้านการหาผู้ใช้น้ำตลาดใหม่เพิ่มของ กปภ.ข.8 และตอบสนองแผนและมาตรการเพิ่มผู้ใช้น้ำและปิมาณน้ำจำหน่ายในปี 2561 นี้ต่อไป