การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ. เข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 จ.ขอนแก่น เพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางการขอใช้น้ำดิบและขอใช้ที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้ำลำสะพุง รองรับแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาหนองบัวแดง

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 จ.ขอนแก่น เพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางการขอใช้น้ำดิบและขอใช้ที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้ำลำสะพุง รองรับแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง และเข้าสำรวจในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำลำสะพุง โดยการพบหน่วยงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่โปร่งใส และดำเนินการอย่างรอบคอบ รอบด้าน และได้รับความคิดเห็นจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่และแหล่งน้ำดิบ