การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ.สาขาละหานทราย ลงพื้นที่ทำประชาคมการรับโอน ผู้ใช้น้ำของระบบประปา ทต.บึงเจริญ 

กปภ.สาขาละหานทราย โดยนายฉลวย กาบบัวศรี ตำแหน่ง ผู้จัดการ พร้อมด้วยงานอำนวยการได้ประสานงานพร้อมอธิบาย ระเบียบกฎเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อดี ฯการทำประชาคม ผ่านสภาเทศบาล เบื้องต้น ให้กับผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารระบบประปาของ อปท. บ้านสายตรี 7 ม.4 ทต.บึงเจริญ ของ น.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ในการรับโอน ผู้ใช้น้ำของระบบประปา อปท. ที่มีพื้นที่แนวท่อระบบจำหน่ายทับซ้อนกับของ กปภ. ให้กับ กปภ.ในการบริหารจัดการระบบจ่ายน้ำแทน คาดว่าจะได้ ผชน.เพิ่มประมาณ 550 ราย