การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ. เข้าพบเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน เพื่อสำรวจพื้นที่และหารือแนวทางการขอใช้น้ำดิบและที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้ำลำคันฉูรองรับแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเข้าพบเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน เพื่อสำรวจพื้นที่และหารือแนวทางการขอใช้ที่ดินและน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำลำคันฉูรองรับแผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ และเข้าสำรวจในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำลำคันฉู โดยการพบหน่วยงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่โปร่งใส และดำเนินการอย่างรอบคอบ รอบด้าน และได้รับความคิดเห็นจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่และแหล่งน้ำดิบ