การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.เขต 8 เข้าร่วมประชาคมการถ่ายโอนกิจการประปา อบต. และประปาหมู่บ้าน 

    นายคมสัน บุญเอี่ยม ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ร่วมกับ กปภ.เขต 8 นำโดย นายตุลชัย แจ่มใส หัวหน้างานแผนงาน กองแผนและวิชาการ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมการจัดทำประชาคมการถ่ายโอนกิจการ ประปาอบต. และประปาหมู่บ้าน สู่การประปาส่วนภูมิภาค ณ วัดศิริวัฒนารามข้างโรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) โดยมีนายก อบต. และตัวแทนของ กปภ.เขต 8 และ กปภ.สาขาอุบลราชธานี มาพูดคุยกับพี่น้องประชาชน ม. 1, 2, 6 และ 11 รวมทั้งหมด 4 หมู่ เพื่อรับทราบปัญหาและตอบข้อซักถาม ผลการประชาคม พี่น้องผู้ใช้น้ำเห็นด้วยกับการถ่ายโอนกิจการประปา สู่การประปาส่วนภูมิภาค คาดว่าจำนวนผู้ใช้น้ำที่จะได้ ประมาณ 530 ราย ซึ่งหลังจากนี้ จะได้นำเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาการรับโอนในขั้นตอนต่อไป เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561