การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ. จัดทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ทต.การะเกด ในการขอใช้น้ำดิบจากแก้มลิงบ้านนานอก ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อรองรับแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขานครศรีธรรมราช (ส่วนที่ 1-3)

 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 การประปาส่นวภูมิภาคได้จัดทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่บ้านนานอก ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ กรณีการประปาส่วนภูมิภาคขอใช้น้ำในอ่างเก็บน้ำ  บ้านนานอกเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับแผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช (ส่วนที่ 1-3) โดยการจัดประชาคมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน  ได้ส่วนเสียของการประปาส่วนภูมิภาม และสาธารณชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคในการร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อห่วงกังวล เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่  โปร่งใสและดำเนินการอย่างรอบคอบ รอบด้าน และได้รับความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบโดยตรง พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้การประปาส่วนภูมิภาคมีการดำเนินงานอย่างมี          ธรรมาภิบาล