การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาค

“ มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน ”

กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดทำประชาคมหมู่บ้านหนองแสง ที่ดินสาธารณประโยชน์ 

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  นำโดย นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์  ผจก.กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกับเทศบาลตำบลน้ำค้ำ นำโดย นายนคร ทองปัญญา นายกเทศบาลตำบลน้ำคำ  จัดทำประชาคมหมู่บ้านหนองแสง เพื่อขอมติเห็นชอบให้ กปภ. ขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง"โนนทราย"และ"ร่องขี้นาค" เพื่อใช้ก่อสร้างสถานีผลิตน้ำเนื้อที่ประมาณ 42 ไร่ และสถานีสูบน้ำดิบริมแม่น้ำมูล เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ (แม่ข่าย ผลการประชาคม มีมติเห็นชอบให้ กปภ.ใช้ประโยชน์ตามเหตุผลความจำเป็นที่เสนอ ซึ่งจะนำเข้าขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลน้ำคำประมาณวันที่ 12 พ.ย 2561 ต่อไป พร้อมกันนี้ นายตุลชัย แจ่มใส หัวหน้างานแผนงาน กองแผนและวิชาการ ได้ประชาคม ให้ข้อมูลรายละเอียดการ รับโอนผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้านหนองแสงหมู่ 11 ที่ใช้น้ำประปาจากประปาหมู่บ้าน ที่อยู่ใกล้กับสถานีผลิตน้ำของ กปภ. ผลการประชาคม มีมติเห็นชอบ โอนผู้ใช้น้ำ ให้ กปภ.คาดว่าจะได้ผู้ใช้น้ำประมาณ 60 ราย ซึ่งขั้นตอนต่อไป จะได้ตรวจสอบความพร้อมและนำเสนอผู้บริหาร พิจารณา การรับโอนผู้ใช้น้ำ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ที่กำหนด ต่อไป